KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedszkole Promujące Zdrowie

Drodzy Rodzice!
Miło nam poinformować, że w dniu 5 grudnia 2019r nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego na okres 3 lat szkolnych.


Mamy nadzieję, że obowiązki, jakie są związane z tym faktem oraz wszystkie działania, jakie podejmujemy w celu poszerzenia edukacji zdrowotnej u dzieci, pozwolą nam sukcesywnie dążyć do kolejnego etapu, a mianowicie do uzyskania krajowego certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie

Nasze działania w roku szkolnym 2019/2020

Nasze działania w roku szkolnym 2018/2019

Nasze działania w roku szkolnym 2017/2018

Realizacja Programu  „Przedszkole Promujące Zdrowie”Realizacja Programu

 „Przedszkolepromujące zdrowie”Realizacja zadań SPZ w II półroczu przebiegała następująco

:1. „Powitanie wiosny”- dzieci w ogrodzie przedszkolnym wspólnymi okrzykami i kulkami śniegu pożegnały zimę oddając Marzannę p. Rafałowi a następnie przywitały tańcem i piosenką panią Wiosnę.

2. „Wiosenne porządki” - realizacja projektu edukacyjnego „Wiosna w naszym ogródku” którego głównym celem  było wykorzystanie przedszkolnego ogródka dydaktycznego do wiosennych działań praktycznych.  Dzieci poprzez udział w tym projekcie wykonały szereg działań w ogrodzie od tworzenia siatki badawczej, zabaw ruchowych na przedszkolnym placu zabaw po wszelkie prace porządkowe i pielęgnacyjne.- „ Wiosenne prace w ogrodzie przedszkolnym”- zorganizowanie wystawy w szatni przedszkola  zdjęć ukazujących pracę dzieci, które porządkują ogród po zimie-

„Z krecikiem w ogrodzie”-  dzieci wzięły udział w warsztatach ogrodniczych, podczas których wytyczały grządki, siały warzywa, kwiaty, sadziły rozsady, zioła itp. -

„Święto naszego ogrodu” – cała społeczność przedszkolna bawiła się w ogrodzie przy zabawach muzyczno- ruchowych, śpiewała piosenki. Podczas tej uroczystości otrzymaliśmy Akces Przynależności do Rejonowej Sieci Przedszkoli Promujących Zdowie z rąk pani koordynator Urszuli  Szewczyk. 
3. „Nasz ogród wiosną”- dzieci wykonywały prace plastyczne w ogrodzie m.in. malowały farbami  na folii wybrane części naszego ogrodu. 

4. „O czym szumią drzewa ?”- Zajęcia badawcze w ogrodzie – dzieci rozpoznawały i przeliczały różne gatunki drzew, krzewów rosnących na terenie ogrodu.

5. „Gimnastyka w ogrodzie”- zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, sportowego (piłki, skakanki, hula-hop itp.)

6. „Dzień przyjaźni”- w ogrodzie przedszkolnym zaproszone dzieci 5-letnie z gminy Kleszczów oraz nasze przedszkolaki bawiły się przy zabawach muzyczno- ruchowych, śpiewały piosenki , tańczyły zumbę a także korzystały z dowolnych sprzętów rekreacyjnych

7. „Dzień rodziny”- wspólne zabawy muzyczne,  sportowe z udziałem rodziców na przedszkolnym placu zabaw

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

W Polsce koncepcja  Przedszkola Promującego Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.
Przyjęto, że:
 Przedszkole

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Przedszkole  jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.

 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.

 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

 • Przedszkole  promujące zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 • Koncepcja pracy przedszkola, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności przedszkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 • Klimat społeczny przedszkola sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu dzieci, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 • Przedszkole  realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu dzieci , nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

Standardy te spełniają dwie funkcje:

 • Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) SPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SPZ.

 • Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji SPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”.

Przedszkole , które chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:

 • aktywność na rzecz promocji zdrowia w przedszkolu  i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji przedszkola oraz zawarte w jej dokumentacji,

 • otwartość na zmiany,

 • przekonanie o słuszności idei przedszkola promującej zdrowie u dyrektora szkoły, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,

 • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

PRZEDSZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA

 

Zadania i organizacja pracy:

1. Organizacja spotkań zespołu.

2. Podejmowanie decyzji większością głosów. Głosy wszystkich członków są równoważne.

3. Opracowywanie programów i planów pracy.

4. Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.

5. Zgłaszanie pomysłów do realizacji i/lub modyfikacji działań z zakresu promocji zdrowia.

6. Przekazywanie informacji społeczności szkolnej o pracach i ustaleniach zespołu oraz planowanych przedsięwzięciach.

7. Podział pracy:

ustalenie zakresu obowiązków,

równomierne rozdzielenie pracy między wszystkich członków zespołu.

8. Dokumentacja pracy zespołu.

Nasze działania w roku 2016/17:

Dnia 29 marca 2017 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu naszego przedszkola do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W chwili obecnej rozpoczęliśmy okres przygotowawczy, który trwa od roku do trzech lat.

W tym czasie konieczne są różnorodne działania:

odbycie form doskonalenia rady pedagogicznej z obszaru ,Przedszkola Promującego Zdrowie”( takie odbyło się 08.05.2017 r. ),

powołanie zespołu i koordynatora do spraw tworzenia ,,Przedszkola Promującego Zdrowie”

( już jest - pani Ewa Frach ),

podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia (diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja),

opracowanie raportu

Po upływie okresu przygotowawczego i po spełnieniu określonych warunków, nasze przedszkole zostanie wpisane do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.